Algemene voorwaarden

Artikel 1: rechtsvorm Paulissen Advocatuur

Paulissen Advocatuur is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Paulissen Advocatuur is gevestigd in Urmond en ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 67427618.

Artikel 2: toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door opdrachtgever aan Paulissen Advocatuur worden verstrekt.
2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende en/of vervolgopdrach-ten van opdrachtgever.
3. De bedingen in deze algemene voorwaarden worden geacht mede te zijn gemaakt ten be-hoeve van alle personen en medewerkers die voor Paulissen Advocatuur werkzaam zijn, en alle personen die bij de uitvoering door Paulissen Advocatuur zijn ingeschakeld. Al deze personen kunnen een beroep op deze algemene voorwaarden doen.

Artikel 3: opdracht

1. Uitsluitend Paulissen Advocatuur geldt tegenover opdrachtgever als opdrachtnemer. Artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW blijven buiten toepassing. Paulissen Advocatuur voert de aan haar verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever uit.
2. Aan de wijze waarop aan de opdracht uitvoering is gegeven, kunnen derden geen enkel recht ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Paulissen Advocatuur tegen eventuele aanspraken van derden dienaangaande, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen.

Artikel 4: honorarium en kosten

1. Paulissen Advocatuur zendt opdrachtgever periodieke declaraties voor honorarium, kantoor-kosten en verschotten, vermeerderd met de omzetbelasting.
2. Het honorarium is gebaseerd op het overeengekomen, althans op dat moment geldende, uurtarief. De aan de opdracht bestede tijd wordt in rekening gebracht in eenheden van 5 mi-nuten.
3. Paulissen Advocatuur is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen in verband met kostenstijgingen. De nieuwe tarieven zullen alsdan in lopende zaken vanaf dat moment gelden.
4. Over het honorarium is een forfaitair percentage van 5% (zes procent) kantoorkosten ver-schuldigd.
5. Verschotten, zoals deurwaarderskosten, griffierechten, kosten voor uittreksels en kosten verbandhoudend met de inschakeling van derden, zijn uitdrukkelijk niet begrepen onder de kantoorkosten. Deze worden afzonderlijk doorbelast.
6. Bij opdrachten die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem voor gefinancierde rechtshulp, geldt het in dit artikel bepaalde slechts voor die kosten die op grond van de af-gegeven toevoeging voor rekening van opdrachtgever komen.
7. Paulissen Advocatuur is steeds gerechtigd van opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot uiteindelijk met de einddeclaratie zal worden verrekenend.

Artikel 5: betaling

1. Declaraties dienen uiterlijk 30 (dertig) dagen na factuurdatum te zijn betaald. Indien betaling binnen voormelde termijn uitblijft, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Paulissen Advocatuur kan in dat geval aanspraak maken op de wettelijke (handels-)rente en op ver-goeding van de (buiten)gerechtelijk kosten verband houdende met de incasso.
2. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair gesteld op 15% (vijftien procent) van het openstaande bedrag van de declaratie(s).
3. Paulissen Advocatuur is, na schriftelijke toestemming van opdrachtgever, gerechtigd haar declaraties te verrekenen met de door de Stichting Derdengelden Paulissen Advocatuur aan opdrachtgever verschuldigde bedragen.
4. Bij gebreke van tijdige betaling van een (voorschot)declaratie is Paulissen Advocatuur ge-rechtigd de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.

Artikel 6: inschakeling derden

1. Paulissen Advocatuur is bevoegd in het kader van de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen namens en voor rekening van opdrachtgever. Paulissen Advocatuur wordt daarbij (geacht) door opdrachtgever gemachtigd (te zijn) eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen of uitsluitingen namens opdrachtgever te aanvaarden.
2. Paulissen Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. In voor-komend geval zal Paulissen Advocatuur desgevraagd haar eventuele aanspraken op derden aan opdrachtgever overdragen.

Artikel 7: aansprakelijkheid en verval

1. Iedere aansprakelijkheid van Paulissen Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het be-treffende geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeer-derd met het bedrag van het in de polis genoemde eigen risico, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Paulissen Advocatuur. Een kopie van de verzekeringspolis wordt desgevraagd ter beschikking gesteld.
2. Indien – om welke reden dan ook – de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aan-spraak of een uitkering geeft, is de aansprakelijkheid van Paulissen Advocatuur beperkt tot het met betrekking tot de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000,-.
3. Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde, adviezen wordt geheel uitgeslo-ten.
4. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 12 (twaalf) maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en in ieder geval 2 (twee) jaren na de datum van de laatste declara-tie, tenzij de eventuele rechten van opdrachtgever overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen.

Artikel 8: archivering

1. Door Paulissen Advocatuur worden de relevante dossierstukken na beëindiging van de werkzaamheden en vanaf sluiting van het dossier gedurende zeven jaar bewaard. Na deze termijn van zeven jaar kunnen de stukken worden vernietigd.
2. Indien opdrachtgever na sluiting van het dossier stukken wenst te ontvangen, is Paulissen Advocatuur gerechtigd de daaraan verbonden kosten en werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9: toepasselijk recht en vormkeuze

1. Op de rechtsverhouding tussen Paulissen Advocatuur en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. De burgerlijke rechter van het arrondissement Maastricht en/of de geschillenregeling advo-catuur neemt kennis van geschillen tenzij dit in strijd is met dwingend recht

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

Download de algemene voorwaarden als .pdf